Online-Hukuk.Org

bankaya talimat yazma örneği

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Çekin Keşide Tarihinden Önce İbraz Edilmesi

Arama Puantajı:
24

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1-)3167 sayılı Çek Kanunu'nun geçici 2. maddesi uyarınca 31.12.2009 tarihine kadar çeklerin keşide tarihinden önce bankaya ibrazı geçersizdir. Bundan doalyı keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilen çekin karşılığı bulunmasa bile, karşılıksız çek suçu işlenmiş olmayacaktır. 2-) 28.02.2009 tarihinden önce, üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden ibraz edilen ileri tarihli çekler hakkında ise, 3167 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin bu dönemde uygulanmaması nedeniyle, çekin bankaya ibrazı olanaklı olup, karşılıksız işlemi yapılması gerektiğinden; bu tarihten önce işlenen suçlara ilişkin kesinleşmiş mahkûmiyetler ile sürmekte olan davalar yönünden, sanık lehine düzenleme kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  7. maddesinin uygulanması olanaklı olmadığı gibi; 31.12.2009 tarihinden sonra, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesi uygulanmaya devam edeceğinden, karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşacaktır   >>>

Ödemeden Men Talimatının Şartları

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Çek keşidecisinin, çek hesabının bulunduğu muhatap bankaya çekin elinden rızası dışında çıktığını belirterek ödemeden men talimatı vermiş olması tek başına ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ödemeden men talimatı verilmiş olması çek hamilinin alacak hakkını ortadan kaldırmaz. Ödemeden men talimatı veren keşidecinin, ancak söz konusu çekin bankaya ibrazı tarihinde çek bedelini banka hesabında bulundurduğunun ve ibraz süresinden önce açılmış menfi tespit veya iptal davasının bulunduğunu ve bu davanın keşideci lehine sonuçlanmış olduğunun tespiti halinde karşılıksız çek keşide etme suçundan ceza verilemez. Açıklanan hususlar dikkate alınmadan kovuşturulmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

>>>

Mahkumiyet İçin Kuşku Giderilmelidir

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Öz annesini öldürmeye azmettirme ve kasten öldürme suçundan sanıklar hakkında; ceza yargılamasının evrensel ilkelerinden biri olan kuşkudan sanık yararlanır kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. >>>

Avukatlık Vekalet Sözleşmesinin Kendiliğinden sona Ermesi

Arama Puantajı:
11

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Avukatlık vekalet akdinin, vekaletnamede bahsedilmese bile mahiyetinden kaynaklanan bir süresi vardır. >>>

Karşılıksız Suçunda Şıkâyet Hakkı Olanlar

Arama Puantajı:
9

Hukukçu Mehmet Emre Antalyalı

Karşılıksız çek keşide etmek suçunda şikâyet hakkı, çeki muhatap bankaya ibraz eden yetkili ve yasal hamil ile bunların  rücu hakkına sahip olduğu ve  çek arkasındaki ciro silselesinde imzası bulunan kişilere aittir >>>

Bileşik Suç

Arama Puantajı:
8

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre bir diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olan suçlara bileşik suç denir.Gasp bileşik suçu misal olarak verilebilir. >>>

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Gerekçesine İtiraz Edilebilir

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın gerekçesine itiraz edebilir. >>>

Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suçu ve TTK 707. Maddesi

Arama Puantajı:
7

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)6762 sayılı Türk Ticaret  Kununu'nun 707/2. maddesine göre,  keşide günü olarak öngörülen tarihten önce ibraz edilen çek ibraz günü ödenir. >>>

Yazı, İmza ve Rakam Örneği Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sahtecilik suçunda yazı,imza ve rakam  örneği alırken dikkat edilecek hususlar aşaığıda açıklanmıştır >>>

Bir Fiille İrtikap Edilen Resmi Belgede Sahtecilik Suçunda Suç Tarihi

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Resmi belgede sahtecilik suçu,  kullanmak, tanzime etmek gibi bir fiille irtikap edilmiş ise, bu durumda sahtecilik suçu, fiilin irtikap edildiği tarihtir. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik ve Karşılıksız Çek

Arama Puantajı:
6

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sanığın suça konu çeklerin keşide tarihindeki yıl hanesinin değiştirilerek işleme konulduğunu iddia etmesi karşısında; çek aslı ile, ibraz anındaki onaylı örneği getirtilip, keşide tarihinde değişiklik yapılıp yapılmadığı araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmelidir.Önce sahtecilik iddiası hakkında bir karar verilmelidir. >>>

İnfaz Hakiminin Görevleri

Arama Puantajı:
6

Hukukçu İsa ATALAY

İnfaz hakimliği 16.05.2001 tarihinde kabul edilen 4675 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanunun amacı infaz hakimliklerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

>>>

Parafın Mahiyeti

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Şuç işlendiği bilinerek paraf atılması halinde sahtecilik suçundan sorumlu olunur.

>>>

Zincirleme Suçu Oluşturan Filler İddianamede Anlatılmalıdır

Arama Puantajı:
5

hukukçu Mehmet Antalyalı

Zincirleme suçu oluşturan filler iddianamede anlatılmadır.Aksir takdirde, sadece suçu oluşturan fiilden ceza verilir.Zincirleme suç nedeni ceza 5237 sayılı Kanunun 43. Maddesi gereğince arttırılamaz

>>>

Teselsülü Oluşturan Sahtecilik Suçlarının İddianamede Gösterilmesi Gerekir

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yargılamanın konusu  iddianame ile sınırlı olduğundan,  teselsülü oluşturan sahtecilik  suçlarının  iddianamede belirtilmesi gerkir.İddianamede birden fazla sahtcilik suçu, bildirilmiş ise  failin zincirleme olarak mahkumiyeti mümkün değildir.

>>>

Sirket Yöneticilerinin İtimadı Suistimal Suçunu İşlemeleri Halinde Yapılacaklar

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

Şirket yöneticilerinin, şirket aleyhine itimadı suistimal suçunu irtikap etmeleri halinde, yapılması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. >>>

Resmi Belgede Sahtecilik Suçuna Azmettirme

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sahtecilik suçuna azmettirmek mümkündür. >>>

Vesika Nedir

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Trafik kazası tespit zaptı gibi varaka genel olduğu halde; vesika fakirlik, ikametgah ilmühaberi gibi statüye ve belli kişiye mahsus olarak tanzim edilir.Varakanın özel bir çeşidir.

>>>

İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Gereğince Yargılamnın Yenilmesi

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Bülent Bilaloğlu

İnsan haklarının, uluslar arası hukuk alanında korunması çalışmaları, uluslararası hukukun niteliğini de değiştirmiş, uluslararası hukuk, devletlerin çıkarı göz önüne alınarak hazırlanan bir devletler arası hukuk olmak yanında, üstün ve ortak değerler adına bireylerin çıkarlarını sağlamak görevini de üstlenmiştir.

>>>

İlamları İnfazında Dikkat Edilecek Hususlar

Arama Puantajı:
4

Hukukçu İsa Atalay

Kesinleşme şerhi doğru mu ? Kesinleşme tarihi ve ne suretle kesinleştiği yazılmış mı? İmza ve mühür eksikliği var mı? Kesinleşme şerhine ilamın hangi hükümlü hakkında ve hangi ceza yada tedbirin infazına ilişkin olduğu yazılmış mı? (5275 s.y.20/1 ve infaz tüzüğünün 66.maddesi) 2-İlamda birden fazla süreli hapis cezası varsa kesinleşme şerhinde bunların toplamı gösterilerek tek ilam olarak infaza verilmiş mi? (İnfaz Tüzüğünün66.maddesi)

>>>

Er, Erbaş ve Yedek Subaylar Askerde İken Yargılama Yapılması Savunma Hakkının Kısıtlanmasıdır

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasasının 5530 sayılı Yasa ile değişik 20/1 maddesinde “Er ve erbaşlar ile yedek subayların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır.” hükmü yer almaktadır. İncelenen dosyada, sanığa yükletilen görevliyi yaralama suçunun düzenlendiği 765 sayılı T.C.Y.’nın 456/4 maddesinde öngörülen cezanın üst sınırının iki yıldan az olduğu açıktır. Yargıtay 4. Ceza Dairesince sanık lehine yasanın belirlenmesi amacıyla bozulan ilk karardan sonra yürütülen yargılama sırasında, sanığın askerlik görevini yerine getirmek için 24.2.2006 tarihinde birliğine katıldığı ve talimat yoluyla ifadesinin alındığı 24.5.2006 tarihinde de asker olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece kovuşturma şartı gerçekleşinceye (sanığın askerliğini bitirmesine) kadar durma kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek mahkumiyet hükmü kurulması, sanığın savunma hakkını kısıtlayan bir sonuca yol açmıştır. >>>

Er, Erbaş ve Yedek Subayların Askere Alınmadan Önce İşledikleri Suçlar

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Yasasının 5530 sayılı Yasa ile değişik 20/1 maddesinde “Er ve erbaşlar ile yedek subayların askere girmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı haddi iki yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlara ait davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır.” hükmü yer almaktadır. İncelenen dosyada, sanığa yükletilen görevliyi yaralama suçunun düzenlendiği 765 sayılı T.C.Y.’nın 456/4 maddesinde öngörülen cezanın üst sınırının iki yıldan az olduğu açıktır. Yargıtay 4. Ceza Dairesince sanık lehine yasanın belirlenmesi amacıyla bozulan ilk karardan sonra yürütülen yargılama sırasında, sanığın askerlik görevini yerine getirmek için 24.2.2006 tarihinde birliğine katıldığı ve talimat yoluyla ifadesinin alındığı 24.5.2006 tarihinde de asker olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece kovuşturma şartı gerçekleşinceye (sanığın askerliğini bitirmesine) kadar durma kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devam edilerek mahkumiyet hükmü kurulması, sanığın savunma hakkını kısıtlayan bir sonuca yol açmıştır. >>>

Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili İçin Gasp

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Gasp suçunun, hukuki ilişkiye dayanan bir alacağın tahsili için irtikap edilmesi halinde, 5237 sayılı Türk Ceza  Kanunu'nun 150/2. maddesine göre, tehdit ve kasten yaralama suçunu ilişkin hükümler uygulanır >>>

İş Kazası Nedeniyle Rücüen Tazminat

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Ali Ersoy

İşçi taşımaya elverişli olmayan kamyonetin servis olarak kullanılması ve güvenlik görevlisinin şoför olarak görevlendirilmesi de dikkate alınıp,bu konuda şirket yetkililerinin talimat vermesi olgusu üzerinde durularak,kazanın oluşumunda şoförün ve işverenin etki oranları belirlenmelidir

>>>

Virman Yetkisinin Suistimaliyle Görevi Kötüye Kullanma

Arama Puantajı:
4

Stajer Avukat Hasan Yılmaz

1-)Virman yetkisi bulunan sanığın, bu yetkisini talimat olmadan kullanan kişinin fiili, idare yetkisinin suistimal edilerek güvenin kötüye kullanılmasıdır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.7937 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi