Online-Hukuk.Org

banka maaş yazısı örnek

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Dolandırıcılık Suçunda Bankanın Aracı Kılındığı Haller

Arama Puantajı:
65

Hukukçu Mustafa Yıldız

Vasıta sözcüğünün ne anlama geldiği hususunda ise Yüksek Ceza Genel Kurulu Dairemizin 22.10.2003 gün ve 10711-7189 sayılı kararına atıf yapmıştır. Anılan kararımızda "bentte adları geçen kurum ve kuruluşlara ait kimlik, sağlık karnesi, giriş kartı, banka cüzdanı, çek, kredi kartı gibi ilgili kurumda etkin işlevi bulunan maddi varlıkları kapsadığı" belirtilmiştir >>>

Zimmet ve Bankacılar Tarafından İrtikap Edilen Zimmet

Arama Puantajı:
51

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın  olay tarihinde banka mudilerinden  Sadık Sönmez’in hesabını önce boşaltarak sonra başka bir mudinin hesabından çektiği para ile kapatması kullanma zimmeti; kasasında bulunan paraları alarak bankadan ayrılması basit zimmet suçunu oluşturmaktadır. Sanığın banka mudilerinden Atilla Güneş’in hesaplarından para çekmesi eylemi  de  mudilerin  fişlerde imzası olmaması nedeniyle basit zimmet suçunu oluşturur.Denetimin ihmal edilmesi, basit zimmeti nietlikli hale getirmez   >>>

Banka Görevlisi Tarafınan İrtikap Edilen Kullanma Zimmeti

Arama Puantajı:
51

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın  olay tarihinde banka mudilerinden  Sadık Sönmez’in hesabını önce boşaltarak sonra başka bir mudinin hesabından çektiği para ile kapatması kullanma zimmeti; kasasında bulunan paraları alarak bankadan ayrılması basit zimmet suçunu oluşturmaktadır. Sanığın banka mudilerinden Atilla Güneş’in hesaplarından para çekmesi eylemi  de  mudilerin  fişlerde imzası olmaması nedeniyle basit zimmet suçunu oluşturur.Denetimin ihmal edilmesi, basit zimmeti nietlikli hale getirmez   >>>

Banka Görevlisinin Zimmeti ve Denetim Görevinin İhmali

Arama Puantajı:
51

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın  olay tarihinde banka mudilerinden  Sadık Sönmez’in hesabını önce boşaltarak sonra başka bir mudinin hesabından çektiği para ile kapatması kullanma zimmeti; kasasında bulunan paraları alarak bankadan ayrılması basit zimmet suçunu oluşturmaktadır. Sanığın banka mudilerinden Atilla Güneş’in hesaplarından para çekmesi eylemi  de  mudilerin  fişlerde imzası olmaması nedeniyle basit zimmet suçunu oluşturur.Denetimin ihmal edilmesi, basit zimmeti nietlikli hale getirmez   >>>

Basit Zimmet ve Nitelikli Zimmet

Arama Puantajı:
51

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanığın  olay tarihinde banka mudilerinden  Sadık Sönmez’in hesabını önce boşaltarak sonra başka bir mudinin hesabından çektiği para ile kapatması kullanma zimmeti; kasasında bulunan paraları alarak bankadan ayrılması basit zimmet suçunu oluşturmaktadır. Sanığın banka mudilerinden Atilla Güneş’in hesaplarından para çekmesi eylemi  de  mudilerin  fişlerde imzası olmaması nedeniyle basit zimmet suçunu oluşturur.Denetimin ihmal edilmesi, basit zimmeti nietlikli hale getirmez Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere nitelikli zimmet suçundaki hileli davranışların, fiilin ortaya çıkmamasını sağlamaya yönelik olmasının yanında bu sonucu gerçekleştirmeye elverişli olacak nitelikte yoğun ve aldatıcı olması gerekir. Kaba, herkes tarafından anlaşılabilir ve özünde aldatıcı niteliği bulunmayan bir davranış hileli bir davranış olarak değerlendirilemeyecektir. Eylemin açığa çıkmaması için kullanılan bir yöntemin, denetim ve gözetim görevi verilmiş kişilerin dikkatsizliği ve özensizliğinden kaynaklanan nedenlerle bu suçun ortaya çıkmasını engellemesi bu tür davranışlara hileli davranış vasfını kazandırmayacağı gibi nitelikli zimmet suçunun da oluşmasına yol açmayacaktır. Aksinin kabulü halinde nitelikli zimmet suçunun kapsamı oldukça genişlerken, basit zimmet suçunun kapsamı oldukça daralacaktır ki yasa koyucunun bunu amaçladığı kuşkuludur. Bunun yanında aldatıcı özelliğe sahip ve bu suçun ortaya çıkmasını engellemeye elverişli yöntemin kullanılmış olmasına karşın, suçun yine de ortaya çıkarılması yani kullanılan hileli yöntemin zimmet suçunun ortaya çıkarılmasını engelleyememesi durumunda da yine nitelikli zimmet suçunu oluşturacaktır. Zira burada zimmet suçunun ortaya çıkmamasına yönelik yasanın aradığı hileli davranışlar gerçekleştirilmiş olmaktadır   >>>

Bileşik Suç

Arama Puantajı:
42

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 42. maddesine göre bir diğerinin unsuru veya ağırlaştırıcı sebebi olan suçlara bileşik suç denir.Gasp bileşik suçu misal olarak verilebilir. >>>

Bilişim Sistemini Kullanarak Menfaat Sağlama ve Hırsızlık

Arama Puantajı:
37

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Sanıkların birlikte hareket ederek, daha önceden haksız bir şekilde ele geçirdikleri katılan firmanın internet bankacılık şifresini kullanmak suretiyle, katılanın Şekerbank Ankara Küçükesat Şubesindeki hesabından 10.750 YTL'yı Şekerbank-İstanbul Zeytinburnu Şubesinde sanık Volkan adına açtırdıkları hesaba havale edip, aynı gün banka şubesinden çekmek şeklinde gerçekleştirdiği eylemdeki kastı, katılan firmanın banka hesabında bulunan, taşınır nitelikteki parayı bilişim sistemini kullanmak suretiyle kendi banka hesaplarına geçirmeye, katılanın rızasına aykırı olarak malvarlığında azalmaya neden olmaya; başka bir anlatımla varolan veriyi başka bir yere göndermekten ziyade, bu verinin temsil ettiği parayı alarak mal edinmeye yöneliktir. Kaldı ki sanığın katılanın internet bankacılık hesabında bulunan parasına ulaşmak için bilişim sistemlerini araç olarak kullanmaktan başka alternatifi de yoktur. Dolayısıyla olayımızda, 5237 sayılı TCY'nın 142/2-e maddesinde düzenlenmiş bulunan “bilişim sistemi kullanılmak suretiyle hırsızlık” suçunun gerçekleştiği kabul edilmelidir. Şu halde, sanığın eyleminin 5237 sayılı TCY’nın 142/2-e maddesindeki nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabul edilmesi karşısında; 244. maddenin 4. fıkrası uyarınca uygulama yapma olanağı da bulunmamaktadır. >>>

Çekin Keşide Tarihinden Önce İbraz Edilmesi

Arama Puantajı:
32

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1-)3167 sayılı Çek Kanunu'nun geçici 2. maddesi uyarınca 31.12.2009 tarihine kadar çeklerin keşide tarihinden önce bankaya ibrazı geçersizdir. Bundan doalyı keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilen çekin karşılığı bulunmasa bile, karşılıksız çek suçu işlenmiş olmayacaktır. 2-) 28.02.2009 tarihinden önce, üzerinde yazılı keşide tarihi gelmeden ibraz edilen ileri tarihli çekler hakkında ise, 3167 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin bu dönemde uygulanmaması nedeniyle, çekin bankaya ibrazı olanaklı olup, karşılıksız işlemi yapılması gerektiğinden; bu tarihten önce işlenen suçlara ilişkin kesinleşmiş mahkûmiyetler ile sürmekte olan davalar yönünden, sanık lehine düzenleme kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  7. maddesinin uygulanması olanaklı olmadığı gibi; 31.12.2009 tarihinden sonra, Türk Ticaret Kanunu’nun 707. maddesi uygulanmaya devam edeceğinden, karşılıksız çek keşide etmek suçu oluşacaktır   >>>

Haksız Mal Edinmme Suçunda Araştırılması Gereken Hususlar

Arama Puantajı:
31

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Sanık savunması ve bilirkişi raporlarından suç konusu banka hesaplarının 1992 yılından beri yürtüldüğünün ileri sürülmesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 3.2.1998 gün ve 7/288-11 sayılı kararında da belirtildiği üzere haksız mal edinme suçları ani suç niteliğinde olduklarından suç tarihinin mal veya paranın haksız edinim tarihi olduğu gözetilerek, ilgili bankalardan 1992 yılından bu yana açılmış bulunan söz konusu hesap ekstreleri ve diğer belgeler celp edilip suç konusu paraların hangi tarihlerde haksız edinildiği ayrı ayrı bilirkişi marifetiyle tespit ettirilmek suretiyle suç tarihlerine göre zamanaşımına uğramış miktar belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi” isabetsizliğinden hükmün oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiştir >>>

Banka ve Kredik Kartlarının Kötüye Kullanılmasıyla İlgili Suçların Tasnifi

Arama Puantajı:
27

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasıya igli suçlar  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesinde tasnif edilmşitir.Ancak birinci maddede tanzim edilen  suç için  mezkur maddenin 4. fıkrasıyla şahsi cezasızlı sebebleri tanzim edilmiştir.Ancak 245/1. fıkraya ilişkin suçlarda  şahsi cezasızlık sebebide bulunmaktadır.Suç şikayete tabi değildir. >>>

Banka veya Kredi Kartların Kötüye Kullanılması ve Hırsızlık suçu

Arama Puantajı:
27

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 245/1. maddesi, 'banka veya kredi kartlarını her ne suretle olursa olsun elegeçiren veya kullanan' şeklinde  bir tabir kullanarak, banka veya kredi kartının elegeçirilme şekli ile kötüye kullanılmasını tefrik etmiştir.Mezkur maddede söz konusu olan   banka kartı gerçek bir banka kartıdır.Ele geçirme suç işlemek suretiyle de olabilir veya başka haksız yolla da olabilir >>>

Dolandırıcılık Suça Teşebbüs

Arama Puantajı:
26

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılıkı suça teşebbüs münkündür >>>

Resmi Varakada Sahtecilik ve Bankacılık Zimmeti

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY'nın 212. maddesindeki; Sahte resmi veya özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur şeklindeki düzenlemenin, TCY'nın genel hükümleri arasında yer almaması nedeniyle, TCY'nın 5. maddesindeki, yasanın genel hükümleri arasında yer alan düzenlemelerin özel yasalar açısından da uygulanacağı kuralı kapsamında özel yasalar açısından da uygulama olanağı bulunmamaktadır. 5237 sayılı TCY'nın 212. maddesi yalnızca TCY içinde düzenlenen suçlara ilişkin olarak uygulanabilecek bir kuraldır. >>>

Banka Kartının Zincirleme Olarak Kötüye Kullanılması

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Failin, ölen babasının bankamatik kartını kullanarak, babası öldükten sora bankadan birden fazla para çekmesi fiili, bankamatik kartının teselsülen kötüye kullanılması suçunu oluşturur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 245/1 ve 43. maddeleri gereğince tecziye edilmelidir.

>>>

Bankacılkanın Nitelikli Zimmeti

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanık banka müdürünün Finansbank ve diğer bankalara ait ATM cihazlarından çekmek şeklindeki eylemin 24.04.2007 ile 14.11.2008 tarihleri arasındaki döneme tekabül eden kısmının zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmiş olması da dikkate alınarak 5411 sayılı Yasa'nın 160/2.maddesinde düzenlenen zincirleme olarak nitelikli zimmet suçunu oluşturur. >>>

Bilişim Sistemini Kullanarak Menfaat Sağlama ve Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
15

Hukukçu Mustafa Yıldiz

1-)Sanığın, katılan .S'nin kimlik bilgilerine göre düzenlenip kendi fotoğrafı yapıştırılmış ele geçirilemeyen sahte nüfus cüzdanını kullanarak katılan A.Bank A.Ş'nin Y... Şubesinde hesap açtırarak diğer katılan .Ç'nin bankada bulanan para hesabındaki var olan verileri (bilgileri) sahte kimlikle açtırdığı hesaba internet yoluyla havale edip hesap cüzdanı ibraz ederek banka şubesinden alması fiili dolandırıcılık suçunu oluşturur >>>

Dolandırıcılık ve Sahte Kredi Kartını Kullanmak

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Sahte belgelerle, bankadan kredi kartı alıp kullanmak fiili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 245/3. maddesine mümas suçu oluşturur.Ancak, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunun 504/3.80, 522 maddesine mümas olduğundan sanık lehinedir >>>

Hırsızlık ve Bankacıların Zimmeti

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Hırsızlık ve bankacılık zimmetinin birlikte irtikap edilmesi mümkündür >>>

Banka Kartının Kötüye Kullanılmasının Eski TCK.'da Karşığı

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kişinin elde kalan babasına ait kredi kartını, babası öldükten sonra bandan para çekmeye devam etmesi fili, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  525/D-2, 80  ve 5237 sayılı Yasa'nın 245/1, 43 maddelerine mümastır   >>>

Banka ve Kredi Kartlarını Kötüye Kullanılması ve Mezkur Kartlar Hakkında Yalan Beyanda Bulunma Suçu

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet :Antalyalı

5237 sayılı Türk  Kanunu'nun 245. maddesine göre, banka ve kredi kartlarını kötüye kullanılması(Misuse of Bank or Kredit Cards) suçtur. Ancak, 5464 sayılı  banka ve kredi kartları Kartları Kanunu'nun 37. maddesine göre banka veya ktedi kartlarının  kötüye kullanılmasına  müsade etme veya kulladırma fiili suç olarak tanımlanmıştır. >>>

Bankacılık Zimmetinde Araştırılacak Hususlar

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bankacılık zimmetin araştırılacak hususlarla alakalı yargıtay kararı aşağıda verilmiştir >>>

Kart Kopyeleme Suçunun Zincirleme Olarak İşlenmesi

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 1-)5237 sayılı TCK’nun  245/2. maddesinde tanımlanan suçun mağdurunun, kartın henüz kullanılmamış olması nedeniyle hesap sahibi olmayıp banka veya kredi kartını çıkartma yetkisine haiz  kurumdur.Birden fazla banka sahibinin kartının kullanılması halinde 5237 sayılı Kanunu'nun 43. maddesi gereğince  değerlendirme yapılmaldır. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Düşünce ve İnanç Hürriyeti

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Ölen Kişinin Bankamatik Kartı İle Para Çekmek

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Fail oğlan evladının, ölen babasının ölüm tarihinden sonra bankamatikten para çekmeye devam etmesi fiili, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 245/1. maddesine mümas suçu oluştur. >>>

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Somut Tehlike

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın Gazetedeki Yazısında Kullandığı Kavramların Ayrımcılık Teşkil Edecek Nitelikte Olması - Laiklik Uygulamalarına Yönelik Eleştiri Sınırını Aşan İncitici Hakaret Edici Aşağılayıcı İfadeler Kullanılmasıyla Suçun Oluşacağı/Ayrıca Somut Tehlike Koşulunun Aranmayacatır >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 3.6563 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi