Online-Hukuk.Org

avukatın görevleri

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Avukatlık Vekalet Sözleşmesinin Kendiliğinden sona Ermesi

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Avukatlık vekalet akdinin, vekaletnamede bahsedilmese bile mahiyetinden kaynaklanan bir süresi vardır. >>>

Kötüye Kullanması ve Disiplin Hükümleri

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

Bir cumhuriyet savcısının, avukat tavsiye etmesi,  sanıkla birlikte yemek yemesi görevi kötüye kullanma değil, disiplin hükümlerine aykrılıktır.Bir fiil suç oluşturmayabilir ancak disiplin hükümlerinin uygulanmasına engel değildir.Bundan dolayı disiplin tahkikatıyla adli tahkikat birbirinden bağımsız olarak kendi sürecinde devam eder. >>>

Avukatlar tararından İşlenen Suçlarla İlgili Usuli Bilgiler

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Hüseyin Yay

1-)Avukatlık mesleği sırasında ve avukatlık mesleği dolayısı ile işlenen suçlar bazı hususi hükümlere tabi kılınmıştır. >>>

Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ve Görevleri

Arama Puantajı:
13

Hukukçu İsa Atalay

Denetimli Serbestliğin niteliği ve 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Kanununa göre, Denetimli Serbestlik Şube Müdürülüğünün görevleri aşağıda açıklanmıştır.

>>>

Zorunlu Müdafiiden Haberi Olmayan Sanık yönünden Temyiz Süresi Müdafiiden Bağımsız Olarak Başlar

Arama Puantajı:
6

hukukçu Mehmet Antalyalı

Zorunlu müdafiinin yüzüne karşı yapılmış olan tefhim, kendisine zorunlu müdafii atandığından haberdar edilmeyen sanık Memduh T........ açısından hukuki sonuç ifade etmediği gibi temyiz süresini de başlatmayacağından; sanığın öğrenme üzerine verdiği 17.07.2008 tarihli temyiz dilekçesine istinaden temyiz davasının incelenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. >>>

Emekli Bedediye Başkanının Görev, Makan ve Temsil Tazminatı

Arama Puantajı:
5

Uzman Hukukçu Ahmet Ünlü

Emekli belediye başkanının görev, makak ve temsil Tazminatı ile ilgili açıklamalar aşağıda yapılmıştır >>>

Masrafların Alınmadığını İspat Avukata Aittir

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Avukatlık vekalet sözleşmesine göre, avukatın işin yapılması için, masraf, vergi, resim, harç  giderleri peşin aldığı kabul edilir.Aksini ispat avukata düşer.

>>>

Avukatın Kanunun Aykırı Şekilde Ücret Sözleşmesi Yapması Suçtur

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 31/e maddesinde düzenlenen kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması yasağına aykırı olarak sanığın müvekkiliyle avukatlık ücret sözleşmesi yapması şeklindeki fiil, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58.maddesi kapsamında avukatların görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardandır >>>

Avukatların Görevleri İle İlgili İşledikleri Suçlar

Arama Puantajı:
4

Hukukçu Gülnur Kırlı

Avuktları görevleri sırasında en çok işledikleri suçlar aşağıda verilmiştir >>>

Kamu Görevlisinin Yetkili Olup Olup Olmadığı Tespit Edilmelidir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 257. maddesinden soruşturma yapılırken, failin suça konu fiili yapmaya yetkili olup olmadığını tespit etmek gerekir  Fail, yetkisini değil de memuriyet sıfatından kaynaklanan nüfuzu, saygınlığı kötüye kulmış ise, disiplin hükümleri uygulanmaldır >>>

Avukatın Görevi İhmal kastı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)1136 sayılı Avukatlık Yasasının 34. maddesine göre vekalet görevini özen,doğruluk ve güven içerisinde yerine getirme yükümlülüğünü taşıyan avukatın, verilen kararı temyiz etmeyerek mağduriyete sebeb olması halinde görevi ihmal kastı vardır >>>

Sanık Duruşmaya Katılma Hakkından Mahrum Edilmemelidir

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Somut olayda, 5320 sayılı Yasanın 4. maddesi uyarınca Sulh Ceza Mahkemesince yapılmış olan sorgunun yeniden yapılmasına gerek bulunmamakta ise de; adil yargılanma ilkesi gereğince duruşmaya katılma hakkı bulunan sanığın duruşmadan haberdar edilmesi zorunluluğuna uyulmaksızın yargılamanın yokluğunda bitirilmesi savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olduğundan, itirazın bu değişik gerekçe ile kabulüne, Özel Daire bozma kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün savunma hakkının kısıtlanması nedeniyle 1412 sayılı CYUY’nın 308/8. maddesi uyarınca sair yönleri incelenmeksizin bozulmasına ve dosyanın mahalline gönderilmesine karar verilmelidir >>>

Avukatın Davayı Temyiz Etmemesi

Arama Puantajı:
3

hukuk Mehmet Antalyalı

Vekalat görevini alan bir avukatın 1136 sayılı Avukatlık  Kanunu'nun 34. maddesine göre görevini doğruluk ve özen yükümlüğü altında yerine getimesi gerekir. >>>

Ağır Ceza Mahkemesinin Görevleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ağır ceza mahkemesinin görevleri 5235 Kanunu'nun 12. maddesinde tanımlanmıştır. >>>

Tüketici Mahkemesinin Kredi Kartından Kaynaklanan Görevleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Tüketici mahkemesinin kredi kartından kaynaklanan görevleri vardır.

>>>

Hakimlerin Mesuliyetine Dair Temyiz İncelemesi Duruşmalı Yaıplımaz

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Kanunda hakimlerin sorumluluğunu düzenleyen hükümler gereği dairelerin ilk derece mahkemesi sıfatıyla karar verdiği ve temyiz incelemesini Hukuk Genel Kurulunun yaptığı bu işlerde duruşma yapılabileceği konusunda açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bu davalar, karşı dava gerekmeksizin davalı lehine tazminatı ve para cezasını içeren kendine özgülüğü bulunan dava türleridir. Bu nitelikleri gereği ilgili bölümünde temyiz incelemelerinin duruşmalı yapılacağı konusunda bir düzenleme yer almadığı gibi Yargıtay Kanunu'nda da bu işlerin duruşmalı yapılacağı konusunda açık bir hükme yer verilmemiştir. Hukuk Genel Kurulunun ağırlıklı işini oluşturan direnme kararlarının dahi temyiz incelemelerinin açıklanan nedenlerle duruşmalı yapılamayacağı öngörülmüşken, diğer işlerinin duruşmalı yapılacağını kabule olanak verecek yasal bir düzenleme ve gereklilik bulunmadığı açıktır. Bu nedenle Hukuk Genel Kurulunun incelemesine tabi işlerde ayrık ve açık bir düzenleme olmadığı sürece duruşmalı inceleme yapılması olanaklı görülmemektedir. >>>

İnfaz Hakiminin Görevleri

Arama Puantajı:
3

Hukukçu İsa ATALAY

İnfaz hakimliği 16.05.2001 tarihinde kabul edilen 4675 sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bu kanunun amacı infaz hakimliklerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

>>>

Avukatlar Hakkında Tanzim Edilen İddianamenin Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

Cumhuriyet Başsavcılığınca 1136 sayılı Yasanın 59. maddesi uyarınca düzenlenen iddianamenin CYY’nın 170. maddesinde belirtilen ‘dava açan belge’ niteliğinde olmadığı da gözetilmeksizin, iddianamenin kabulüne karar verilerek duruşma açılıp, yargılama yapılarak beraat kararı vermesi hukuka aykırıdır >>>

Son Soruşturmanın Açılmasının Reddine Dair Verilen Karara Karşı Kanun Yararına Bozmaya Yoluna Gidilmesi

Arama Puantajı:
3

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)  Avukatların  görev suçlarıyla ilgili olarak son soruşturmanın açılmasının reddine dair verilen karara yapılan itirazın da reddedilmesi halinde kanun yararına bozma yolunu müracaat edilir >>>

Haksız Mal Edinmme Suçunda Araştırılması Gereken Hususlar

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Sanık savunması ve bilirkişi raporlarından suç konusu banka hesaplarının 1992 yılından beri yürtüldüğünün ileri sürülmesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 3.2.1998 gün ve 7/288-11 sayılı kararında da belirtildiği üzere haksız mal edinme suçları ani suç niteliğinde olduklarından suç tarihinin mal veya paranın haksız edinim tarihi olduğu gözetilerek, ilgili bankalardan 1992 yılından bu yana açılmış bulunan söz konusu hesap ekstreleri ve diğer belgeler celp edilip suç konusu paraların hangi tarihlerde haksız edinildiği ayrı ayrı bilirkişi marifetiyle tespit ettirilmek suretiyle suç tarihlerine göre zamanaşımına uğramış miktar belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi” isabetsizliğinden hükmün oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiştir >>>

Teşhisde Süphelinin İfadesi Alınıyorsa Müdafii Bulunmalıdır

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Mağdur veya tanık ile şüphelinin yüz yüze getirilerek karşılıklı beyanlarının alınması şeklinde, dolayısıyla yüzleştirme tarzında icra edilen işlemlere de teşhis denilmektedir. Böyle bir durumda şüphelinin beyanı alındığı için artık sadece bir teşhis işlemi söz konusu olmayıp aynı zamanda şüphelinin aktif olarak katıldığı ifade alma işlemi gerçekleştirildiğinden bu durumda müdafiin katılımı zorunludur.Bu itibarla, kolluk tarafından müştekiye yaptırılan teşhiste müdafiin bulunması zorunluluğu olmadığı gibi, somut olayda yapılan teşhis işleminde yürürlükteki mevzuata göre herhangi bir usulsüzlük de bulunmamaktadır >>>

Savunma Hakkının Kısıtlanması ve Savunmada Menfaat Zıtlığı

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Menfaat zıtlığını dar anlamda yorumlamamak gerekir. Burada, önemli olan, savunmanın hiçbir şekilde zafiyete uğramamasıdır. Nitekim öğretide de aynı görüş benimsenmiş, şüpheli veya sanıklardan birisinin savunulması ancak diğer sanığın suçlanmasıyla sağlanabiliyorsa, çıkarların çatıştığını ve müdafilerinin değişik kişiler olması gerektiği belirtilmiştir. (Prof. Dr. Nur Centel – Doç. Dr. Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası sh. 170) >>>

Savunmada Menfaat Zıtlığı

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Menfaat zıtlığını dar anlamda yorumlamamak gerekir. Burada, önemli olan, savunmanın hiçbir şekilde zafiyete uğramamasıdır. Nitekim öğretide de aynı görüş benimsenmiş, şüpheli veya sanıklardan birisinin savunulması ancak diğer sanığın suçlanmasıyla sağlanabiliyorsa, çıkarların çatıştığını ve müdafilerinin değişik kişiler olması gerektiği belirtilmiştir. (Prof. Dr. Nur Centel – Doç. Dr. Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası sh. 170) >>>

Kanun Yollarına Müracaatta Asil ve Müdafiinin Yetkisinin Çelişmesi

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Zorunlu müdafi ile küçük sanıkların iradelerinin kanun yoluna başvurma konusunda çelişmesi halinde, bunlardan hangisine itibar edileceğinin tespiti gerekir 5271 sayılı  Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 150. maddesine göre, şüpheli veya sanık 18 yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malul olur ve bir müdafi de bulunmazsa istemi aranmaksızın müdafi görevlendirilir. Kural olarak müdafiin yasa yoluna başvurması veya bu başvurudan vazgeçmesi, asilin iradesine tabidir. Ancak yukarıdaki madde uyarınca kendisine zorunlu müdafi tayin edilenler ile müdafiin kanun yoluna başvurma veya bu başvurudan vazgeçme konusunda iradeleri çelişirse, bu durumda asilin değil;  müdafiin iradesi geçerli sayılır. Somut olayda, temyizden vazgeçen sanıklar 18 yaşından küçüktür. Bu durumda sanıkların vazgeçme iradelerine itibar edilemez. Sanıklar müdafiinin temyiz talebi nedeniyle kararın temyizen incelenmesi gerekir. >>>

Belgede Sahtecilik ve Sahte Belgeyi Kullanma

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

Resmi veya hususi varakada sahtecilik suçu ile sahte belgeyi kullanma suçları birbirinden farklıdır. Varakada sahtecilik suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204 ve devamı maddelerinde tanzim edilmiştir. Umumi vasıfta bir düzenlemedir. Hususi varakada sahtecilik suçu, resmi evrakta sahtecilik suçuna göre daha umumi niteliktedir.Sahte belgeyi kullanmak suçları onlarca hususi kanunda tanzim edilmiştir. Sahte belgeyi kullanma suçunda ikna kabiliyeti aranmaz  >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 3.6472 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi