Online-Hukuk.Org

arşiv sicil kaydı nedir

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Ateşli Silahlara İlişkin Adli Sicil Arşivkayıtları Silinemez

Arama Puantajı:
90

Hukukçu Niyazi Şahin

Ateşli silah tasıma veya bulundurma suçuna ilişkin mahkumiyet bilgileri, adli sicil arşivinden silinemez. Mahkumiyet bilgisinin adli sicil arşivinden silinmesine ilişkin mahkeme kararı, ilgili aleyhine sonuç doğurabilecek biçimde kanun  yararına bozulabilir. Bu durumda, mahkemece yeniden yargılama yapılıp, karar verilmelidir. Ancak, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından  tarafından, 21.06.1981 tarihinden önce işlenmiş ateşli silahlara ilişkin adli sicil kayıtları  adli sicil arşivinden silinmektedir. >>>

Ateşli Silahlar ve Adli Sicil Kaydı

Arama Puantajı:
81

Hukukçu Mustafa Yıldız

Ateşli silah tasıma veya bulundurma suçuna ilişkin mahkumiyet bilgileri, adli sicil arşivinden silinemez.Mahkumiyet bilgisinin adli sicil arşivinden silinmesine ilişkin mahkeme kararı, ilgili aleyhine sonuç doğurabilecek biçimde yasa yararına bozulabilir. Bu durumda, mahkemece yeniden yargılama yapılıp, karar verilmelidir.   >>>

Adli Sicil Arşiv Kararlarının Silinmesi Kararlarının Hukuki Vasfı

Arama Puantajı:
76

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Adli sicil arşiv kararının silinmesine ilişkin mahkeme kararları, aleyhe sonuç doğurabilecek şekilde, kanun yararına bozma yapılabilir. >>>

Adli Sicil Kayıt Çeşitleri

Arama Puantajı:
57

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Adli siçil sisteminde, kayıtlar amaçları yönünden çeşitli kısımlara ayrılır. Bunlar, adli sicil kayıtları, adli sicil arşiv kayıtları, tali kararlar ve silinmiş kayıtlardır. >>>

Adli Sicil Kayıtlarını Silmede Yetkili Mercii

Arama Puantajı:
34

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Adli sicil kayıtlarını silmede iki bir sistem kabul edilmiştir

>>>

Ticareti Terk Suçunun Failleri

Arama Puantajı:
30

Hukukçu Mustafa Yıldız

Tacir sayılan limited şirketlerin, temsil ve idareye yetkili müdürlerinin, şirketin ticareti terk etmeleri halinde İcra İflas Yasası'nın 44. maddesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyeceklerine ilişkin bir istisna getirilmediğine göre, tıpkı gerçek kişi tacirler gibi aynı Yasanın 337/a maddesi uyarınca cezalandırılmalarına da bir engel bulunmamaktadır. Diğer yandan, İİY'nın 44. maddesinde yapılan değişikliğin "ticareti terk eden kötü niyetli borçluların" bu davranışlarının önlenmesi amacıyla yapıldığı da gerekçede açıkça ifade edilmektedir. Ticari şirketi temsil ve idareden sorumlu müdür ve yetkililerinin bu suçu işleyemeyeceklerinin kabulü halinde, ticareti terk suçunu işleyen gerçek kişi tacirlerin İİY'nın 337/a maddesi uyarınca cezalandırılmaları gerekecek, ancak aynı fiili işleyen ve İİY'nın 345. maddesi uyarınca bu fiilden sorumlu tutulması gereken ticari şirket müdür ve yetkililerinin cezai sorumluluktan muaf tutulmaları anlamına gelecektir ki bunun yasal bir dayanağı bulunmamaktadır >>>

Adli Sicil Arşiv Kaydının Niteliği

Arama Puantajı:
28

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Anayasının 76 ve hususi kanunlar gereği arşive alınan adli sicil arşiv kayıtları talep edildiğinde verilmek üzere ariş kaydına alınır

>>>

Belgede Sahteciliğin Hukuki Sonuçları

Arama Puantajı:
27

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Anayasamızda ve bazı yasalarımızda  evrakta sahteciliğe(Counterfeiting Document) bazı hukuki suçlar bağlanmıştır.Belgede sahtecilikte, sahteciliğin bir çeşidi olduğundan bazı hukuki sonuçları vardır. >>>

Adli Sicil ve Arşiv Kaydında Suçun Vasfının Tespit Edilmesi Gerekir

Arama Puantajı:
27

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Adli sicil veya arşiv kaydında suç oluşturan fiilin,suç olmaya devam edip ancak, suçun vasfı değişmiş olabilir. Eğer 765 sayılı Türk Ceza  Kanunu döneninde vasfından dolayı adli sicil arşiv kaydına alınmış ise, vasfını kaybettiği için silinmesi gerekir >>>

Belgede Sahtecilik ve Adli Sicil Arşiv Kaydı

Arama Puantajı:
25

Hukukçu Mustafa Yıldız

Belgede sahtecilik suçuna ilişkin adli sicil kaydı silindikten sonra adli sicil arşiv kaydına alınır >>>

Hak Satışının /Kiralanmasının Katma Değer Vergisi Yönünden İncelenmesi

Arama Puantajı:
21

Hukukçu Bekir Sarıgül

Hak devirleri genel bir kavramdır sadece mülkiyet devri olarak anlamamak gerekir. Mülkiyet de bir haktır, ama mülkiyet hakkı devredilmeden başka bir hak kurulup devredilebilir. Hak devir yöntemlerinden ikisi olan satış veya kiralama sözleşmesini değerlendirdik, başka yollarla da hak devredilebilir. Katma değer vergisini doğuran olay satış ve kiralama işlemleri yönünden farklı olduğundan hak devrinin dayanağı olan hukuki işlemin doğru tanımlanması ileride muhtemel vergi tarhiyatları ve vergi ziyaı cezalarına muhatap olmamak için çok önemlidir.

>>>

Adli Sicil ve Arşiv Kaydında Suç Oluşturan Fiilin Hala Suç Oluşturup Oluşturmadığı Tespit Edilmelidir

Arama Puantajı:
21

hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Adli sicil veya arşiv kaydının silinme talebiyle karşılaşan mahkeme ve hakim  ilk önce fiilin suç olma vasfını devam ettirip ettirmediğini tespit etmesi gerekir >>>

Vakıf Şerhinin Tesciline ve Terkinine İlişkin Davalarda Hakdüşürücü Süre

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Vakıf şerhi'nin tapu sicilinden silinmesi ya da tapu siciline yazılmasına ilişkin istemleri içeren davalarda 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nda öngörülen on yıllık hak düşürücü sürenin uygulanması gerekir >>>

Hükmün Açılanmasının Geri Bırakılması ve Adli Sicil

Arama Puantajı:
18

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Adli sicil kaydının silinme koşullarının oluşması yeterlidir.Bizzat silinmesi şart değildir. Silinme koşulları oluşmuş adli sicil kayıtları yok hümündedir. Ceza kararnamesi ile verilmiş mahkumiyet , hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel değildir.

>>>

Ceza Vasfının Değişmesi Sebebiyle Adli Siçil Arşiv Kaydının Silinmesi

Arama Puantajı:
17

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-) 01.05.2005  tarihinden önce hapis cezası olduğundan bahisle, adli sicil arşiv kaydına alınan suçun karşılığı  5237 sayılı Türk Ceza K anunu'nun da veya daha  sonra yapılan kanuni  değişiklikle sedece para cezası veya seçenek olarak para cezası öngörülmüş olabilir. Bu durumda, adli siçil arşiv kaydının silinmesi yönünden alakadar kişinin hukuki menfaatı olabilir >>>

Görevi Kötüye Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik(2)

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Görevi Kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik suçunu tefrik etmeye yardımcı olacak Ceza Genel Kurulu Kararı aşağıda verilmiştir

>>>

Şikâyete Tabi Dolandırıcılık

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mehmet Emre Yıldız

5237 sayılı Kanunun 159. maddesi ile, hukuki bir ilişkiye dayanan alacağının tahsili amacı ile işlenen dolandırıcılık suçu, şikâyete tabi hale getirildiğinden, 765 sayılı Kanunu döneminde mezkur suçtan verilen kayıtların, adli sici arsiv kaydından silinme imkanı ortaya çıkmıştır.

>>>

Kayıt Tarihinden İtibaren 80 Yıl Geçince Adli Siçil Arşiv Kaydı Silinir

Arama Puantajı:
16

Hukukçu Mustafa Yıldız

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 12/1. maddesine göre adli sicil arşiv kayıtları kaydın sisteme girildiği tarihten itibaren 80 senenin geçmesiyle silinir >>>

Ölüm Sebebiyle Adli Sicil Ve Arşiv Kayıtlarını Silme

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ölüm halinde adli sicil ve arşiv kayıtları silinir >>>

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Tekerrür Hükümleri

Arama Puantajı:
14

Hukukçu Mustafa Yıldız

01.06.2005 tarihinden önce işlenen suçlar yönünden, önceki mahkumiyetin 765 sayılı TCY'nin 95/2. maddesi uyarınca esasen vaki olmamış sayılacağı haller veya 3682 sayılı Adli Sicil Yasası'nın 8 ve 5352 sayılı Adli Sicil Yasası'nın geçici 2. maddesi hükümleri uyarınca silinme koşulları oluşan önceki mahkumiyetler, adli sicilden silinmiş olup olmadığına bakılmaksızın; 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen suçlardan dolayı mahkum edilen sanıklar yönünden ise, 5237 sayılı TCY'de tekerrür hükümlerinin uygulanması için 58. maddesinde öngörülen sürelerin geçmiş olduğu haller, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının objektif koşullarının değerlendirilmesinde olumsuz koşul olarak belirtilen engel bir neden olarak kabul edilemeyecektir >>>

Dolandırıcılık Suçlarının Çeşitleri

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mustafa Yıldız

Dolandırıcılık suçlarının çeşitleri aşağıda verilmiştir. >>>

Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesinin Şartları

Arama Puantajı:
13

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi Şartları Aşağıda Belirtilmiştir >>>

Kasten İşlenmiş Bİr Suçtan Mahkumiyet Bulunmaması Gerekir

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Eski yasa döneminde işlenip, adli sicilden silinme koşulları oluşmuş olan mahkûmiyetler ile ertelenmiş ve vaki olmamış sayılmasına karar verilen mahkûmiyetlerin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yasal engel oluşturmayacağı, yeni dönemde işlenen suçlar açısından ise infazdan sonra 5237 sayılı Yasanın 58. maddesinde belirtilen tekerrür sürelerinin esas alınmasının hakkaniyete uygun bir çözüm olur >>>

Eski Ceza Kanunu Döneminde İrtikap Edilen ve Silinme Koşulu Oluşan Adli Sicil Kayıtları

Arama Puantajı:
12

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 765 sayılı Türk Ceza Kanunu döneminde irtikap edilip adli sicile işlenen  ve silinme şartları oluşan kayıtlar  hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel teşkil etmez .Bu kayıtlar hukuken yok hükmündedir >>>

Özel Beçeriyle Hırsızlık ve Bina İçinden Hırsızlık

Arama Puantajı:
12

Stajyer Avukat Hasan Yılmaz

1-)Yankesicilik suretiyle hırsızlık kişi üzerinden yapılmakla sınırladırılmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 142/2-b maddesinde, 'elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak' suretiyle denilerek, yankesicilik veya  özel beceri ile hırısızlık, kişinin üzerinden eşya alınmakla sınırlandırılmıştır. >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.0375 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi