Online-Hukuk.Org

annesini mutfakta sıkıyo

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Mahkumiyet İçin Kuşku Giderilmelidir

Arama Puantajı:
39

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Öz annesini öldürmeye azmettirme ve kasten öldürme suçundan sanıklar hakkında; ceza yargılamasının evrensel ilkelerinden biri olan kuşkudan sanık yararlanır kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. >>>

Kasten Yaralama Sonucunda Yaralama

Arama Puantajı:
5

Hukukçu Mustafa Yıldız

Resmen evli olan sanık ile maktûlün, birbirleriyle sık sık kavga ettikleri ve evliliklerinin huzursuz bir ortamda devam ettiği dosya içeriğinden anlaşılmakla birlikte, aralarında öldürmeyi gerektirecek bir anlaşmazlığın bulunmadığı da sabittir. Olay günü, başlayan sözlü tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle sinirlenerek mutfağa giden sanık, arkasından maktûlün üzerine geldiğini görünce eline aldığı 13 cm namlu uzunluğu bulunan bıçağı maktûlün sağ bacağının uyluk iç kısmına batacak şekilde sallamış, maktûlün yere düşmesi nedeniyle hiçbir fiili engel bulunmamasına rağmen hareketine devam etmemiş, aksine maktûlün yaralandığını görünce de onun kanamasını durdurmak için büyük bir çaba harcamış, kanın durmaması üzerine apartman boşluğuna çıkıp bağırarak yardım istemiş, bu çabası sonucu olay yerine gelen kişiler tarafından kanamanın durdurulması için müdahalede bulunulmuş, sonrasında da çağırılan ambulans ile maktûl hastaneye kaldırılmıştır. Ancak ana arterin tamamen kesilmiş olması nedeniyle oluşan kan kaybından dolayı maktûl 06.09.2006 tarihinde hastanede ölmüştür. Bu şekilde gerçekleşen ve olay öncesinde sanıkla maktûl arasında öldürmeyi gerek¬tirecek bir husumetin bulunmaması, yaranın yeri, eylemine devam etmesine herhangi bir engel sebep bulunmayan sanığın eyleme kendiliğinden son vermesi ve yaralanan maktûlü kurtarmak için aktif çaba harcaması gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde; sanığın kastının, öldürmeye yönelik olmayıp yaralamaya yönelik olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle sanık hakkında 5237 sayılı TCY’nın 87/4. maddesi uyarınca hüküm kurulmalıdır. >>>

Üç Yaşını Doldurmuş Terk Edilmesi

Arama Puantajı:
4

Hukukçu MustafaYıldız

Sanığın 3 yaşını henüz doldurmamış çocuğunu gündüz saatlerinde annesinin oturduğu evin merdivenlerine bırakıp gitmesinden sonra küçük çocuğun anneannesi tarafından farkedilmesi halinde suç oluşmuştur. >>>

Şikâyet ve Velayet Hakkı

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)4721sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 336. maddesi gereğince evlilik birliği devam ettiği sürece anne ve baba velayet hakkını birlikte kullanır >>>

Çelişkili İfadelere İstinaden Hüküm Kurulamaz

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı gözardı edilerek ulaşılan ihtimali kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. O halde ceza yargılamasında mahkûmiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, her türlü kuşkudan uzak bir kesinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne geçilmesinin tek yolu budur. >>>

Kasten Yaralama ve Yağma(2)

Arama Puantajı:
2

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Birbiriyle çelişkili ve kesin bir kanaat vermekten uzak kanıtlara dayanılarak, sanığın yağma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsiz olup, direnme hükmünün bu nedenlerle bozulması gerekmektedir. Ancak, sanığın olay sırasında katılanı 7 gün iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladığı sabit olduğuna göre, eylemi 765 sayılı TCY’nın 456/4. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunu oluşturmaktadır. >>>

Suça Teşebüs ve Hazırlık Hareketleri

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanık öldürmeye elverişli olduğu yönünde kuşku bulunmayan bıçakla ve öldürmek amacıyla mağdurun evine yönelmiş ise de, daha önceden evin önünde güvenlik önlemi alan kolluk güçlerince yakalanmış olup, yasanın benimsediği objektif teori esas alındığında, bu hareketler öldürme suçu yönünden ancak hazırlık hareketleri niteliğindedir. O ana kadarki hareketlerin, doğrudan doğruya icraya başlama ölçütü çerçevesinde icra hareketleri kapsamında kabulü olanaksızdır. Özel Dairece benimsenen sübjektif teori kabul edilerek, eylemin öldürmeye teşebbüs olarak nitelen¬dirilmesi, 5237 sayılı TCY’nın 35. maddesine açık aykırılık oluşturacağı gibi suçta ve cezada yasallık ilkesi ile de bağdaşmayacaktır. >>>

Haksız Mal Edinmme Suçunda Araştırılması Gereken Hususlar

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

“Sanık savunması ve bilirkişi raporlarından suç konusu banka hesaplarının 1992 yılından beri yürtüldüğünün ileri sürülmesi karşısında; Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 3.2.1998 gün ve 7/288-11 sayılı kararında da belirtildiği üzere haksız mal edinme suçları ani suç niteliğinde olduklarından suç tarihinin mal veya paranın haksız edinim tarihi olduğu gözetilerek, ilgili bankalardan 1992 yılından bu yana açılmış bulunan söz konusu hesap ekstreleri ve diğer belgeler celp edilip suç konusu paraların hangi tarihlerde haksız edinildiği ayrı ayrı bilirkişi marifetiyle tespit ettirilmek suretiyle suç tarihlerine göre zamanaşımına uğramış miktar belirlendikten sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi” isabetsizliğinden hükmün oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiştir >>>

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye kullanılması ve 765 sayılı Kanunun 504/7. Maddesine Mümas Suç

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

Vefat eden annesine ait bankamatik kartını kullanarak çesitli tarihlerde bankandan para çekmek fiili 765  sayıl Türk Ceza Kanunu'nun 504/7 maddesine mümas suçu değil; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 245/1 maddesin mümas suçu oluşturur. >>>

Banka Kartının Kötüye Kullanılmasının Eski TCK.'da Karşığı

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kişinin elde kalan babasına ait kredi kartını, babası öldükten sonra bandan para çekmeye devam etmesi fili, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  525/D-2, 80  ve 5237 sayılı Yasa'nın 245/1, 43 maddelerine mümastır   >>>

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye kullanılması ve 765 sayılı Kanunun 525/2-b Maddesine Mümas Suç

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

Vefat eden annesine ait bankamatik kartını kullanarak çesitli tarihlerde bankandan para çekmek fiili 765  sayıl Türk Ceza Kanunu'nun 525/2-b maddesine mümas suçu; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 245/1 maddesin mümas suçu oluşturur. >>>

Dolandırıcılık ve Resmi Evrakta Sahtecilik

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçları birlikte irtikap ediliğinde 5237 sayılı Kanunun 212/1 madde gereğince gerçek içtima kuralları tatbik edilir. >>>

Birlikte Yaşanan Evde Rıza

Arama Puantajı:
1

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Birlikte yaşanan evde, bayanın(çocuğun) gayri resmi olarak yaşadığı eve  başka bir erkediği  birlikte yaşamak için alması, evde yaşayan diğer erkek(baba) hukukunu ihlal etmez >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 1.843 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi