Online-Hukuk.Org

2 yıl cezanın yatarı ne kadar

Sayın Ziyaretçimiz,
bu sayfada arama yapmış olduğunuz anahtar kelimeye en uygun olduğunu düşündüğümüz makaleleri listelemiş bulunuyoruz. Puantajı en çok olan makale sizin aramanıza en uygun olan makaleyi temsil etmektedir.

Kendi İçinde ve Dosya İle Uyumlu Olmayan Savunmaya İstinaden Beraat Kararı Verilemez

Arama Puantajı:
131

Hukukçu Mehmet Antalyalı

 Sanığın, kaçak elektrik kullanılması nedeniyle tutanak düzenlenen dershanenin, kurucu ortağı olduğu ve tutanak tarihi itibariyle de dershanenin bağlı olduğu şirketi temsil yetkisinin bulunduğu, Mersin Ticaret Sicil Memurluğunun yazısı ile sabittir. Dershanede görevlilerce ihbar üzerine yapılan kontrolde, kolon sigortasından harici hat çekilerek, sayaca girmeden dört adet klimada kaçak elektrik kullanıldığı belirlenip, tutanak tutulmuş ve sanık da herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin tutanağı imzalamıştır. Sanığın, bu hususun aksine, sonradan alınan suçtan kurtarmaya yönelik savunmasına ve savunma tanıklarının somut bir bilgiye dayanmayan, savunmayı doğrulayacak varsayımların ortaya konulmasından ibaret beyanlarına itibar edilmesine olanak yoktur. >>>

Çek Karnelerini İade Etmemek Suçu Anayasaya Aykırı Değildir

Arama Puantajı:
130

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında, "Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonamaz"; maddenin gerekçesinde "...4 nolu protokol gereği sözleşmeden dolayı bir yükümlülük nedeniyle hiç kimsenin özgürlüğünden alıkonulamayacağı hükmü eklenmiştir. Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı hürriyetinden yoksun bırakılamayacağı açıktır. Ancak, başlanğıçta yükümlülük altına girerken bu yükümlülüğü yerine getirmeyeceğini bilen kişilerin, söz konusu Anayasa kuralndan yararlanmaları olanaksızdır.Bu nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasına aykırı değildir. İtirazın reddi gerekir.

>>>

İmar Kirliğine sebebiyet Verme ve İdari Para Cezası

Arama Puantajı:
130

Hukukçu Mustafa Yıldız

'Belediye sınırı” terimi mülga ve yürürlükteki Belediye Kanununda yasal bir idari kavram olarak gösterilmiş, İmar Kanununun 5. maddesinde mücavir alan tanımlanıp, 45. maddesinde mücavir alanın oluşturulma yöntemi düzenlenmiş ve mücavir alanlardaki ruhsat işlemlerinde belediye başkanlığı yetkili kılınmış, ayrıca İmar Kanununun 2, 5 ve 19. maddelerinde ise “belediye ve mücavir alan içinde” veya “belediye ve mücavir alan sınırları içinde” şeklindeki ifadelerde ‘mücavir alan’ teriminden başka ‘belediye sınırı’ teriminin de imar rejimi açısından anlamına işaret edilmiş ve bu şekilde ‘belediye sınırı’ teriminin salt idari bir kavram olmayıp, imar mevzuatı kavramı olduğu da gösterilmiş, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 184. maddesi ile imar kirliliğine neden olma suçu düzenlenirken de yasa koyucu tarafından bilinçli olarak “belediye sınırı” kavramı kullanılarak, maddenin 4. fıkrasında, suçla ilgili bu düzenlemenin 3. fıkra hariç, “ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde” uygulanacağı açıklanmış ve böylece, imar uygulaması bakımından belediye sınırı dışında ve fakat belediyenin ruhsatlandırma yetkisi içerisinde kalan mücavir alanlardaki bina ve yapılarla ilgili olarak belediyelerin İmar Kanununun 32 ve 42. maddelerindeki, ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapımına ilişkin inşaatı durdurup mühürleme, imar planına veya ruhsata uygun hale getirilmezse yıkma ve idari para cezası uygulama şeklindeki idari yaptırımlar geçerli olmakla birlikte, yasa koyucunun yalnızca belediye sınırları veya özel imar rejimine tabi yerler içerisindeki ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapılması eylemlerini suç olarak düzenlediğinin anlaşılmasına ve mücavir alandaki kendi taşınmazı üzerinde ruhsatsız bina yapma eyleminin TCY’nın 184/1. maddesindeki suçu oluşturmayacağının anlaşılmasına karşın, incelenen dosyada suça konu yerin özel imar rejimine tabi yerlerden olup olmadığı araştırılmadan, eksik inceleme ile beraat kararı verilmesi, kanunu aykırıdır,(4.CD  06.06.2011 tarihli ve Esas No:2009/8724 Karar No:2011/7697 künyeli içtihadı)   >>>

Bozulmuş Gıdalar ve 5179 Sayılı Kanunu'nun 29/1(ı) maddesi

Arama Puantajı:
130

Hukukçu Mustafa Yıldız

1-)Türk Ceza Kanununun “Kamu Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde yer alan hükümlere göre cezalandırılacağı düzenlenmiş olup; 5237 sayılı TCK'nun 186/1. maddesinde” Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adli para cezası” öngörülmüştür >>>

Eski ve Yeni Dolandırıcılık Suçlarının Telefon Aracı Kullanılarak İşlenmesi Yönünden Karşılaştırılması

Arama Puantajı:
127

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)765 Sayılı Mülga Türk Ceza Kanunu döneminde, telefon kullanarak dolandırıcılık suçu, vasıflı dolandırıcılık olarak tanzim edildiği halde; 01.06.2007  tarihinde yürülüğe giren 5237 sayılı  Türk Ceza Kanununa göre,  telefon kullanılarak yapılan dolandırıcılık suçu, basit dolandırıcılık olarak tanzim edilmiştir.765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu'nun 504/3. maddesine göre telefon sistemi kullanılarak yapılan dolandırıcılık için iki yıldan beş yıla kadar hapis ve sağlanan menfaatın iki katı kadar ağır  para cezası öngörülmüş iken, 5237 sayılı    TCK'nun 157/1. fıkrasına gö telefonla yapılan dolandırıcılık için,  bir yıldan beş yıla kadar hapis ve  beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür.

>>>

Cezası Etelenen Kişye Uygulanacak Tedbirler Kanunuda Sınırlı Şekilde Sayılmıştır

Arama Puantajı:
127

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Denetim süresince yüklenilecek yükümlülük ise, 51. maddenin 4. fıkrasında, sınırlı bir şekilde sayılmış olup, mahiyetleri itibariyle birden fazla yükümlülük belirlenmesi mümkün bulunmadığı gibi bu yükümlülüklerin değiştirilmesi veya ilave yükümlülükler hükmedilmesi de mümkün değildir. Yerel mahkemece, meslek veya sanat sahibi olan sanığın, mümkün olduğunca bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına, karar vermekle yetinilmesi gerekirken, bu yükümlülüğe ek olarak "veya bağımsız çalışmasına" ve "2 yıllık denetim süresi içerisinde alkol kullanmasının yasaklanmasına" karar verilmesi yasaya açıkça aykırılık oluşturmaktadır. >>>

Tehdit ve Şantaj

Arama Puantajı:
127

Hukukçu Mustafa Yıldız

Sanığın dilekçesindeki sözlerinin şikayet hakkını kullanmasıyla ilgili bulunması nedeniyle, TCY’nın 107/1. maddesinde düzenlenen, şantaj suçunun “hakkını kullanacağından bahisle” işlenmiş olup olmayacağı üzerinde de durulmalıdır. Anılan maddenin ilk fıkrasında düzenlenen şantaj suçu bir hakkın kullanılmasından söz edilerek işlenebilmekte ise de, bu suçun oluşabilmesi için mağdurdan istenilen veya beklenilen davranışın; “kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlama” niteliğinde bulunması zorunludur. Bu durumda, sanığın C. Savcılığına verdiği dilekçenin yasalara uygun olarak işlem görmesini isteğinenelik eyleminde şantaj suçunun öğelerinin oluşmadığı anlaşılmaktadır >>>

Müddetnameye İtirazda Görevli Mahkeme

Arama Puantajı:
126

Hukukçu İsa Atalay

Müddetnameye (Süre Belgesine) itiraz,  İnfaz Hakimliğine yapılamaz. 4675 sayılı kanuna göre infaz hakimliğinin böyle bir görevi yoktur. Müddetnameye (Süre Belgesine) itiraz,  mahkemisine veya infazın yapıldığı yerdeki eşdeğer mahkemeye yapılabilir. >>>

765 sayılı Kanunu'nun 188/1.Maddesine Mümas suçta Uyarlama

Arama Puantajı:
126

Hukukçu Mustafa Yıldız

Elde edilen sonuç cezalar karşılaştırıldığında, 765 sayılı TCY.nın failin lehine olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemenin saptaması hukuka aykırıdır. >>>

Bilişim Sistemine Girme ve Emirlere Muhalefet

Arama Puantajı:
126

Hukukçu Mustafa Yıldız

765 sayılı TCY’nın 525/a maddesine mümas olup, asliye ceza mahkemesinin görevine giren ve duruşmalı yargılama yapılması gereken bilişim hırsızlığı suçuna ilişkin kamu davasının sulh hakimi tarafından eylemin 765 sayılı TCY’nın 526/1. maddesinde tanımlanan yetkili mercilerin emirlerine aykırılık olarak kabul edilmek suretiyle ceza kararnamesi ile sonuçlandırılması, kararın bozulmasını gerektiren bir hukuka aykırılıktır >>>

Kaçaklık Kararının Verilmesi İçin Kamu Davasının Açılması Gerekir

Arama Puantajı:
125

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kaçakların yargılanması, 5271 sayılı CYY.nın 247, 248. maddelerinde düzenlenmiş olup, 247/3.maddesinde, kaçak hakkında kovuşturmanın yapılabileceği hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, kaçak hakkında herhangi bir suçtan dolayı kamu davasının açılması ve yargılama yapılması olanaklı olduğu halde, daha önce sorgusu yapılmadığı takdirde hakkında mahkumiyet kararı verilememektedir. Diğer taraftan, sanığın duruşmaya gelmesini zorlama amacıyla mallarına el konulması tedbirine başvurulabilmesi için ise, kovuşturulan suçun aynı Yasanın 248/2.maddesinde sayılan katalog suçlardan olması zorunlu görülmüştür (Prof.Dr.Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s.755,758; Doç.Dr.Veli Ö.Özbek, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara 2005, s.940). Esasen 247/2.maddesinde sözü edilen kaçaklık kararının alınabilmesi için de şüpheli hakkında kamu davasının açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde kaçak olanlar hakkında kamu davasının açılamayacağı görüşüyle iddianamenin iadesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Suç Tanımlayan Kanun Hükmünde Kararnameler

Arama Puantajı:
125

Hukukçu Mustafa Yıldız

Suç ve suçun unsurlarını tanımlayan kanun hükmünde Kararnameler aşağıda belirtilmiştir. >>>

Kaçaklık Kararının Verilmesi İçin Kamu Davasının Açılması Gerekir

Arama Puantajı:
125

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kaçakların yargılanması, 5271 sayılı CYY.nın 247, 248. maddelerinde düzenlenmiş olup, 247/3.maddesinde, kaçak hakkında kovuşturmanın yapılabileceği hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, kaçak hakkında herhangi bir suçtan dolayı kamu davasının açılması ve yargılama yapılması olanaklı olduğu halde, daha önce sorgusu yapılmadığı takdirde hakkında mahkumiyet kararı verilememektedir. Diğer taraftan, sanığın duruşmaya gelmesini zorlama amacıyla mallarına el konulması tedbirine başvurulabilmesi için ise, kovuşturulan suçun aynı Yasanın 248/2.maddesinde sayılan katalog suçlardan olması zorunlu görülmüştür (Prof.Dr.Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005, s.755,758; Doç.Dr.Veli Ö.Özbek, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, Ankara 2005, s.940). Esasen 247/2.maddesinde sözü edilen kaçaklık kararının alınabilmesi için de şüpheli hakkında kamu davasının açılması gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde kaçak olanlar hakkında kamu davasının açılamayacağı görüşüyle iddianamenin iadesine karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

Aralarında Kişisel ve Fiili İrtibat Bulunan Davaların Birlikte Görülmesi Gerekir

Arama Puantajı:
125

Hukukçu Mustafa Yıldız

Aynı suç tarihli eylemler nedeniyle 2005/338 sayılı 02.03.2005 tarihli ve 2005/770 sayılı 12.04.2005 tarihli iddianameler ile iki ayrı davanın açıldığı, Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/434 esas sayılı yargılama dosyasındaki görevlilere sövme suçlarından verilen mahkumiyet kararının kesinleştiği, aynı mahkemenin 2005/195 esas sayılı dosyadaki sövme eylemini de içeren görevlilere direnme suçundan açılan kamu davasının ise henüz derdest olduğu anlaşılmıştır. Bu durum karşısında her iki davasının aralarındaki fiili ve kişisel bağlantılar nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun .nın 8-10. maddeleri uyarınca birleştirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. >>>

Kamu Görevlisine Direnmek Suçu Hakkında Genel Bilgiler

Arama Puantajı:
124

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Kamu görevlisine direnmek suçu(Prevention Of Public Duty) hakkında genel bilgiler aşağıda verilmiştir >>>

Adli Para cezası ve Mükerrirlik

Arama Puantajı:
124

Hukukçu Mustafa Yıldız

5275 sayılı Yasanın 108. maddesinde, bu infaz şeklinin yalnızca hapis cezalarına ilişkin bulunduğunun anlaşılması ve aynı Yasanın adli para cezalarının infaz yöntemini gösteren 106. maddesinde de mükerrirlikle ilgili bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir. Açıklanan yasal düzenlemeler değerlendirildiğinde; mahkemece hükmolunan adli para cezası nedeniyle sanık hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına karar verilemez >>>

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Tehdit

Arama Puantajı:
124

Hukukçu Mustafa Yıldız

5237 sayılı TCY.nın 265.maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suçunun oluşması için, kamu görevlisine karşı, görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanılması zorunludur. Ancak, bu suçun oluşması bakımından da eylemin hukuka aykırı bulunması gerekmektedir. Olayda, sanığın söylediği kabul edilen sözler şikayet hakkının kullanılması kapsamında görülmekle, suçun hukuka aykırılık öğesinin oluşmadığı kabul edilmelidir. >>>

İşleten Olmayan Araç Sahibinin Sorumluluğu

Arama Puantajı:
124

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Dava, trafik kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanan peşin değerli gelirler ile yapılan harcama ve ödemeler nedeniyle uğranılan kurum zararının rücuan tahsili istemine ilişkindir. Davacı Kurum sigortalısı, sigortalı aracı, araç sahibi davalıdan emaneten almış, %119 promil alkollü olarak kullanırken kaza meydana gelmiş ve hayatını kaybetmiştir. Dosyadaki bilirkişi raporlarına göre ölen sigortalı 8/8 oranında ( tam ) kusurludur. Davalı araç malikinin yukarıda açıklandığı üzere, işleten sıfatını taşımadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, araç sahibi kazadan kısa bir süre önce aracının bakımını yaptırmış ve aracını trafiğe iyi bir şekilde çıkacak duruma getirmiştir. Bu nedenlerle de araç sahibine atfı kabil bir kusur izafe edilemez. O halde davacı Kurumun uğradığı zarardan, davalı araç malikini sorumlu tutmak olanağı bulunmamaktadır. Davanın reddine ilişkin karar isabetlidir. >>>

İgfal Kabiliyetin Tespiti Bizzat Hakim Tarafından Yapılmalıdır

Arama Puantajı:
124

Hukukçu Mustafa Yıldız

Kabul ve uygulamaya göre; belgelerde yapılan sahteciliğin aldatma yeteneği bulup bulunmadığının takdir ve tayini hakime ait olup, suça konu nüfus cüzdanı dosyaya getirtilip mahkeme heyeti tarafından incelenip özellikleri zapta geçirilmeden ve denetime olanak sağlayacak şekilde, dosya içerisinde de bulundurulmadan bilirkişinin denetlenemeyen raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi hukuka aykırıdır. >>>

İmar Kirliliğine Sebebiyet Verme Suçunun Uygulanacağı Mekanlar

Arama Puantajı:
123

Hukukçu Mustafa Yıldız

İmar kirliliği sebebiyet vermek suçunun özellikleri aşağıda belirtilmiştir. >>>

Temyiz Yeteneğine Haiz Olan Karar Önce İlgili Dairece İncelenmelidir(1)

Arama Puantajı:
123

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Sanık Şahin Okçu hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş bulunduğu, verilen mahkûmiyet hükmünün ise 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen uygulanma olanağı bulunan 1412 sayılı Yasanın 305. maddesi uyarınca temyiz yeteneğine haiz olduğu sabit olmakla, Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulü ile Özel Daire incelenmeksizin iade kararının kaldırılmasına ve dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 6. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verilmelidir. >>>

Banka veya Kredi Kartların Kötüye Kullanılması ve Hırsızlık suçu

Arama Puantajı:
123

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 245/1. maddesi, 'banka veya kredi kartlarını her ne suretle olursa olsun elegeçiren veya kullanan' şeklinde  bir tabir kullanarak, banka veya kredi kartının elegeçirilme şekli ile kötüye kullanılmasını tefrik etmiştir.Mezkur maddede söz konusu olan   banka kartı gerçek bir banka kartıdır.Ele geçirme suç işlemek suretiyle de olabilir veya başka haksız yolla da olabilir >>>

Kasten Yaralama ve Taksirle Yaralama

Arama Puantajı:
122

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)Kasten yaralama ve  taksirle yaralma suçun manevi unsuru yönünden tefrik edilir. >>>

Herhangi Bir Belgeye Dayanmadan Aşağılayıcı Üslüpla Mücerret Şekilde Konuşmak Savuma Sınırını Aşmaktır

Arama Puantajı:
122

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Bir hakkın kullanımının, başka bir hakkın ihlali neticesini doğurmaması ve Anayasa ile teminat altına alınmış özgürlükleri yok etmemesi gerektiğinden somut olayda; davalı vekili olarak görev yapan sanığın, davacının cevap dilekçesindeki delillerini çürütmek maksadıyla da olsa, yeni delilin, davacının aynen diğer delillerinde olduğu gibi "şaibeli, tecavüz ve hırsızlık sonucu elde edilmiş" bir delil olduğunu, herhangi bir bilgi veya belgeye dayanmadan soyut ve aşağılayıcı bir anlatım yöntemiyle ifade etmek suretiyle, "davacının", mütecaviz ve hırsız olduğu yönünde bir değerlendirme yaparak, savunma sınırlarını aştığı ve savunma dokunulmazlığının "ölçülülük koşulunu" ihlal ettiği kabul edilmelidir.

>>>

Sahte Nüfuscüzdanı ile Birden Fazla Bankadan Kredi Alınması

Arama Puantajı:
121

Hukukçu Mustafa Yıldız

 Sanığın üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı, katılana ait nüfus cüzdanın aynı suç işleme kararı altında değişik zamanlarda farklı bankalara karşı birden fazla otomobil kredisi müracaatında kullanmasının zincirleme biçimde resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturduğunun kabulü ile TCK nun 204/1, 43. maddeleri uyarınca mahkumiyeti yerine eylemin tek kabulü ile yazılı şekilde eksik ceza tayini hukuka aykırıdır >>>

Dairece Görüş Açıklanmayan Konuda Genel Kurul Karar Veremez(1)

Arama Puantajı:
121

Hukukçu Mehmet Antalyalı

1-)5237 sayılı Yasa uyarınca verilmiş ve Özel Daire denetiminden geçmemiş bulunan bu yeni hükmün doğrudan ve ilk kez Ceza Genel Kurulu tarafından ele alınması mümkün görülmediğinden, dosyanın incelenmek üzere Özel Dairesine gönderilmesine karar verilmelidir >>>

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 5.1914 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi