Online-Hukuk.Org

Berat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti

Okunma: ay:157 toplam:4582

1-)Berat eden sanık, kendini davada bir avukat ile temsil ettirmiş ise, sanık lehine vekalet ücretine hükmetmek gerekir.Bize göre, ülkemizde açılan davalardan mahkumiyet oranı çok düşük  olduğu halde, bu durumun devamından devlet sorumluları henüz bir tedbir almış değildir.

1-)Beraat(acquittal) eden ve kendisini vekil ile temsil eden sanık yararına ve Hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesi 5271 sayılı  Ceza Muhakemsi Kanunu'na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesine uygundur. Bu konuda emsal olarak 4. Ceza Dairesinin içtihadı aşağıda verilmiştir.Bize göre, karar hukuka uygundur. Çünkü vatandaş hakkında açılan davaların hemen hemen yarısı beraatla sonuçlunamakta, maalesef, 'Bir de hakim görsün' mantığıyla yüzlerce dava gereksiz yere açılmaktadır.

2-)İncelenen dosyada, sanığın kuru sıkı tabancasını çıkartarak yakınanın üzerine yürümek suretiyle tehdit ettiği iddiasıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun  106/2. maddesi uyarınca yapılan yargılama sonucunda, suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığından beraatine ve adli emanette kayıtlı kuru sıkı tabancanın iadesine karar verilmiş ve kendisini vekille temsil ettirmiş olan sanık yararına 450 YTL vekalet ücretinin hazineden tahsiline karar verilmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 149/1. maddesi uyarınca şüpheli veya sanık soruşturma veya kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir. Diğer taraftan, avukatlık ücretinin yargılama giderlerine dahil olduğu ve hükümde yargılama giderlerinin gösterilmesi gerektiği hususları 5271 sayılı CYY’nin 324. maddesinin ilk üç fıkrasında şöyle düzenlenmiştir,
“(1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir.
(2) Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği gösterilir.
(3) Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gereken paranın miktarını mahkeme başkanı veya hâkim belirler.”
CYY’nin”beraat ve ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi halinde gider” başlığını taşıyan 327. maddesinde ise;
“(1) Hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişi,  sadece kendi kusurundan ileri gelen giderleri ödemeye mahkûm edilir.
(2) Bu kişinin önceden ödemek zorunda kaldığı giderler, Devlet Hazinesince üstlenilir.” hükümleri yer almaktadır.
Resmi Gazetenin 13.12.2006 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren ve hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesinde ise; “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” denilmektedir.
5271 sayılı CYY ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin açıklanan hükümlerine göre beraat eden sanığın, hakkında açılan kamu davasında, kendisini savunmak için yardımından yararlandığı müdafie ödemek zorunda olduğu vekalet ücretinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yazılı miktar esas alınmak suretiyle Devlet Hazinesine yükletilmesi yasaya uygun görülmüştür( 17.09.2008  4. CD, Esas No:2008/862  Karar No:2009/16994 Kaynak:Terazi AHD Temmuz 2009 İlgili Maddeler:CMK 324, 327, AAÜT 13/5

4-) 5237 sayılı Ceza Muhakemesinin  327/1. maddesine göre, berat eden  ve hakında ceza verilmesine yer olmadığına karar veren sanık yargılama giderlerinden sorumlu değildir. Bu kuralın istisnası da yine aynı  fıkrada belirtilmiştir.Beraat eden kişi  veya ceza verilmesine ye olmadına karar verilen kişi, kendi kusurundan ileri gelen  yargılama giderlerini ödemekle yükümlüdür. Mesela bir  kişi  hırsızlık yapsa ve hakkında dava açılsa, ancak mahkeme de  işlenen fiilin haksızlık içiriğinin azlığı nedeniyle  ceza verilmesine yer olmadığına   dair karar verse, bu durumda sanık vekiline hazine aleyhine vekalet ücretine  hükmetmemesi gerekir.Bize göre ,mahkeme, sanığın olaya kendisinin sebebiyet verip vermediğine tespit etmesi  gerekir.Burda mahkeme, haksız fiilie ilişlkin hükümleri göz önünde bulundurup incelemesi ve ona göre karar vermesi gerekir. Otomatik olarak beraat eden sanık lehine vekalet üçretine  hükmetmesi kanuna aykırıdır.

5-)Tüm dosya kapsamına göre , beraat eden ve haklarındaki dava düşen sanıklar  lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5 maddesi  gereğince hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilmiş ise de , 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda beraat eden sanık yararına vekalet ücretine karar verileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuşsa da,hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13.maddesinin 5. fıkrası uyarınca kavgada silah teşhiri ve sarhoşluk suçundan dolayı beraatlerine karar verilen ve kendilerini vekille temsil ettiren sanıklar …….. ve ……..lehine maktu vekalet ücreti tayini hukukidir  ( 2.CD 26.12.2007 tarihli ve  Esas No:2007/ 13557  Karar No:2007/ 17393 künyeli içtihadı)

6-)13.12.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi uyarınca beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanıklar yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekir
,(9.CD  01.02.2011 tarihli ve sas No:2009/3203  Karar No: 2011/612 künyeli içtihadı)


 

Hukukçu Mehmet Antalyalı

Yorumlar

Bu yazıyı ilk olarak siz yorumlayın.

Arkadaşına gönder

Adınız :
Mail adresiniz :
Arkadaşınızı Adı :
Arkadaşınızın maili :
Eklemek İstediğiniz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

Yorumla

Adı, Soyadı :
Mail :
Yorumunuz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

* Yorumunuz kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır.

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 0.5426 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi